มกราคม - ธันวาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File 1.จำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย9.29 KB
File 2.จำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย9.46 KB
File 3.เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย9.27 KB
File 4.ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย9.28 KB
File 5.อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัย10.22 KB
File 7.เบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำไตรมาส11.64 KB
File 13.ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย17.04 KB
File 14.ค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย12.34 KB
File 15.ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น9.64 KB
File 16.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย11.18 KB
File 17.งบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันวินาศภัย11.47 KB
File 18.ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย15.58 KB
File 19.รายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย10.44 KB
File 20.อัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย11.51 KB
File 21.งบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)15.67 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 12, 2561