นายหน้านิติบุคคล

 

รายการ
       1. ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล

       2. การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ให้นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 ข้อ 19 (2)

       3. การขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554

       4. นายหน้านิติบุคคลที่มีใบอนุญาต

       5. นายหน้านิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

       6. รายชื่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย

       7. การส่งรายงานธุรกิจสำหรับนายหน้านิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

      8. แบบฟอร์มคำขอ

      9. แนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทนายประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
      10. เอกสารประกอบการสัมมนา
      11.หนังสือยินยอมให้นายทะเบียน เข้าตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากสำหรับนายหน้านิติบุคคล

      12.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

       13 สมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
       14 แบบฝึกหัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 
ถาม-ตอบเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล รวมถึงกฎหมายและประกาศฯที่เกี่ยวข้อง
 

พระราชบัญญัติ

       1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

       2. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

       3. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       4. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ คปภ.

      1. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2562

      2. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562

      3. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

      4. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552

      5. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และ ธนาคาร พ.ศ.2552

      6. เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551
      7. เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551

      8. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551

 

ประกาศสำนักงาน คปภ.

    1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.2552

    

ประกาศนายทะเบียน

      1. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.2559

 

คำสั่งนายทะเบียน

      1. ที่ 6/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

      2. ที่ 7/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

 
       ฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภัย โทร.0-2515-3995-9 ต่อ 4305,4306,4514,4515