นายหน้านิติบุคคล

 

รายการ
       1. การขออนุมัติวัตถุประสงค์และขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

       2. การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

       3. การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนและการขอยกเลิกการประกอบธุรกิจของนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล

          -  การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

          -  การขอยกเลิกการประกอบธุรกิจ

          -  คำถามที่พบบ่อย 

       4. นายหน้านิติบุคคลที่มีใบอนุญาต

       5. นายหน้านิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

       6. รายชื่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย

       7. การส่งรายงานธุรกิจสำหรับนายหน้านิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

      8. แบบฟอร์มคำขอ

      9. แนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทนายประกันภัย ประเภทนิติบุคคล
      10. เอกสารประกอบการสัมมนา
      11.หนังสือยินยอมให้นายทะเบียน เข้าตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากสำหรับนายหน้านิติบุคคล

      12.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และการต่ออายุการขึ้นทะเบียนนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล ที่เสนอขายประกันชีวิตแบบแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Policy)
           หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy)

       13 สมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
       14 แบบฝึกหัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย 
ถาม-ตอบเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล รวมถึงกฎหมายและประกาศฯที่เกี่ยวข้อง
 

พระราชบัญญัติ

       1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

       2. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

       3. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       4. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศ คปภ.

      1. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2562

      2. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562

      3. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2563

      4. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2563

     5. เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2551
     6. เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551

 

 
 

ประกาศสำนักงาน คปภ.

    1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนและนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.2552

    

ประกาศนายทะเบียน

      1. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.2559

 

คำสั่งนายทะเบียน

      1. ที่ 6/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

      2. ที่ 7/2556 เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

 
         กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล โทร. 02-515-3999 ต่อ 6100, 6502, 6503, 6302, 6419 และ Email : broker@oic.or.th