กรณีที่ผู้ขอเป็นนิติบุคคล

ชื่อ เอกสาร
หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้เข้าใช้งานระบบ VPN
หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ (นว)
หนังสือรับรองประวัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ (นช)
หนังสือรับรองการมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว)
หนังสือรับรองการมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช)
หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลนายหน้าวินาศภัย (นว.)
หนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ทำการแทนนิติบุคคลนายหน้าชีวิต (นช.)
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ (กรณีจัดตั้งนิติบุคคลใหม่) (นว)
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ (กรณีจัดตั้งนิติบุคคลใหม่) (นช)
ขออนุมัติเพิ่มวัตถุที่ประสงค์นายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีมีนิติบุคคลเดิมอยู่แล้ว) (นว.)
ขออนุมัติเพิ่มวัตถุที่ประสงค์นายหน้าประกันชีวิต (กรณีมีนิติบุคคลเดิมอยู่แล้ว) (นช.)
แบบฟอร์มการขออนุมัติวัตถุที่ประสงค์เพื่อประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนายหน้า
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นช.8)
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน) (นว.8)
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.11)
คำขออนุญาตเปิดสาขา ของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.11)
แบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบ