หลักเกณฑ์การมอบรางวัล

ชื่อ เอกสาร
หนังสือรับรอง สำหรับนิติบุคคล ประจำปี 2561
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบุคคล คุณภาพดีเด่นประจำปี 2561
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต นิติบุคคล คุณภาพดีเด่นประจำปี 2561
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560
หนังสือรับรอง สำหรับนิติบุคคล ประจำปี 2560
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบุคคล คุณภาพดีเด่นประจำปี 2560
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิต นิติบุคคล คุณภาพดีเด่นประจำปี 2560
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560
หนังสือรับรอง สำหรับนิติบุคคล 2559
ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิต คุณภาพดีเด่น 2559
หลักเกณฑ์ในการมอบางรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2559
ใบสมัครตัวแทนประกันภัย คุณภาพดีเด่น 2558
ใบสมัคร นายหน้าประกันภัย นิติบุคคล 2558
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2558
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2556
ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556

หน้า