ผู้ประเมินวินาศภัย

ชื่อ เอกสาร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับรองสมาคมหรือสถาบันให้เป็นผู้อบรมและทดสอบความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่สำนักงาน คปภ. ยอมรับ
รายชื่อผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. (นิติบุคคล) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
แบบคำขอขยายระยะเวลาการประเมินวินาศภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
แบบคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
เอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน