ผู้ประเมินวินาศภัย

ชื่อ เอกสาร
รายชื่อผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. (นิติบุคคล) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
แบบคำขอขยายระยะเวลาการประเมินวินาศภัย
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และเอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
แบบคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
เอกสารหรือหนังสือแสดงความเห็นการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
รายชื่อผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. (บุคคลธรรมดา)