นิติบุคคลผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ เอกสาร
ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2554
ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2554