การโหลดข้อมูลรายชื่อตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)

คู่มือ ดาวน์โหลด
1. คู่มือโหลดข้อมูล TeleSale  ดาวน์โหลด
2. คู่มือการติดตั้ง Jinitiator  ดาวน์โหลด
3. คู่มือการติดตั้ง MS Vitual Machine  ดาวน์โหลด
4. คู่มือการติดตั้ง VPN  ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด

 

แบบรายงาน (Template Excel) ดาวน์โหลด
- รายงานการส่งรายชื่อตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์  ดาวน์โหลด

 

โปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล ดาวน์โหลด
- Jinitiator  ดาวน์โหลด
- MS Vitual Machine  ดาวน์โหลด
- VPN IPSec Client  ดาวน์โหลด