ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย

หน่วยงาน/ประเภท

ช่องทางการติดต่อ

 

กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตบุคคลธรรมดา

 (ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา)                   

โทร. 080-0736635,  080-0736625,    

       080-0736623

หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ Line ID : @oicconnect 

กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจนายหน้านิติบุคคล

(ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน ประเภทนิติบุคคล)

 

Email  : broker@oic.or.th

โทร. 02-515-3999 ต่อ 6502, 6503, 6100, 6302, 6419

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการจำหน่าย

(ขออนุมัติเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัย)

 

Email : e_learn_int@oic.or.th

กลุ่มนโยบายการกำกับช่องทางการจำหน่าย

(การจัดสอบนายหน้าประกันภัย)

 

Email : exam_int@oic.or.th

 

ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา                                     

 

การใช้สิทธิยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯในสถานการณ์ระบาด COVID-19


1. สมัครสอบนายหน้าประกันภัย ระบบคอมพิวเตอร์        - ขั้นตอน-วิธีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์      - ทดลองสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์    ติดต่อเกี่ยวกับการสอบนายหน้า  โทร 0-2515-3995-9 ต่อ 6504, 6508

2. แผนผังวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต : เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
3. หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม
4. ระเบียบปฏิบัติการสอบนายหน้าประกันภัย
5. ตรวจสอบผลสอบ
- นายหน้าประกันชีวิต / วินาศภัย
- ตัวแทนประกันชีวิต
- ตัวแทนประกันวินาศภัย
6. ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาต
7. กำหนดการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
8. ขั้นตอนการขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต ตัวแทน /นายหน้าประกันภัย บุคคลธรรมดา
9. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ที่เสนอขายประกันชีวิตแบบแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Policy) หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy)
         - ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน เป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) พ.ศ.2559
         - ประกาศสำนักงาน คปภ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลซ์ (Universal Life Insurance) พ.ศ.2552
10. การส่งรายชื่อตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)
11. หลักเกณฑ์การขออนุญาตเปิดสอบนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา (รอบพิเศษ)    download File Word
12. หนังสือมอบอำนาจให้พนักงานติดต่อกับฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต         - บริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย      -  นายหน้านิติบุคคล/ ธนาคาร
ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา                                                       

13. คู่มือประกอบการอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

14. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2556

15. ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556

16. สถาบัน สมาคม หรือองค์กรที่จัดอบรม และคุณสมบัติสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

17 ตัวอย่างการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับการมอบหมาย และขอความเห็นชอบแผนและรายละเอียด

     17.1 แผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตรการอบรม

       17.2 วิทยากรอบรมฯ

        17.3 นับชั่วโมงการสัมมนาฯ

   18. กรอบและโครงร่างหลักสูตรการอบรม
         18.1 กรอบหลักสูตรการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

         18.2 โครงร่างหลักสูตรการอบรมขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

   19. รายชื่อคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันภัยที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

        19.1 การประกันชีวิต

        19.2 การประกันวินาศภัย

    20.รายชื่อหน่วยงานที่อบรมและแผนการอบรม
         20.1 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ ปี 2564
    21. หลักสูตรการอบรมของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค ปี 2559   
    22. แบบฝึกหัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
    23. แนวทางปฏิบัติในการจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
    24. เอกสารชี้แจงผู้เข้ารับการอบรมฯ (วันที่ 30 กันยายน 2556)
    25. รายชื่อสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจัดการสัมมนา ให้นับเป็นชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
          ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559
    26. หนังสือรับรองผ่านการอบรมฯ ต่ออายุครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (การจัดอบรมต่อเนื่องหลายวัน)

    ดาวน์โหลดหนังสือ  1. ตัวแทนประกันชีวิต   2. ตัวแทนประกันวินาศภัย  3. นายหน้าประกันชีวิต   4. นายหน้าประกันวินาศภัย

    27. เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทนนายหน้าประกันภัย ประจำปี 2560    
         22 มีนาคม 2560         23  มีนาคม 2560

    28. เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทนนายหน้าประกันภัย ประจำปี 2561

         14 มีนาคม 2561         15 มีนาคม 2561

    ตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา                                
    29. สมัครอบรมตัวแทนนายหน้าออนไลน์