ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย
ชื่อ
รายงานการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Template stress test) (22 Feb 2566)
รายงานการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง แบบ Self-selected ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Self-selected Template stress test) V.2 (22 Feb 2566)
Q&A ประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ปี 2566 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (22 Feb 2566)
Presentation Slide เอกสารชี้แจงกรอบ StressTest ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (22 Feb 2566)
Hand book คู่มือการจัดทำรายงานการทดสอบสถานะของบริษัท ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (22 Feb 2566)
ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (22 Feb 2566)
ข้อมูลอัตราผลตอบแทน ปี 2566 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Yield) (22 Feb 2566)
ผลการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ปี 2565 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
Non-Life Stress Test Template 2565 V2
Non-Life ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ปี 2565
Non-Life Yield 2565
Non-Life Assumption 2565
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2565
slide-เสนอ NonLife 18042565
FAQ Non-life Stress Test 2565
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2564
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)สถานการณ์ ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ ที่จะใช้ในการจัดทำ Stress Test ปี 2565
ผลการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ปี 2564 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2564 อ่านต่อ
Non-Life Stress Test Template
ข้อมูลกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
Q&A การประชุมชี้แจงการจัดทำ Stress Test ปี 2564 ปัจจัยและค่าพารามิเตอร์ด้านประกันภัย (ณ วันที่ 4/3/2564)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำ Stress Test ปี 2564 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 4 มีนาคม 2564
ผลการทดสอบภาวะวิกฤตและผลสำรวจความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2563 และกรอบการจัดทำ Stress Test ปี 2564
FAQ v5 (11 มี.ค. 63)
Non-Life Stress Test Template 2563 v11 (11 มี.ค. 63)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2563 v15 (11 มี.ค. 63)
FAQ v4 (update 4 มี.ค.63)
Non-Life Stress Test Template 2563 v10 (update 4 มี.ค.63)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2563 v14 (update 4 มี.ค.63)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2563 Update@30/1/2563 (ขยายความการทดสอบปัจจัยเรื่อง spread ของหุ้นกู้ หน้า 10)
Yield Curve Non-life 2563 Update@27/1/2563 (เพิ่มอัตราดอกเบี้ยฐานของ Corporate bond)
FAQ @24-1-2563 (แก้ไขข้อ 4.)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2563 Update@24/1/2563 (แก้ไขตัวอย่างการคำนวณราคาตราสารทุน หน้า 11 และการกรอกรายงานแบบฟอร์ม 11 หน้า 24)
Non-Life Stress Test Template 2563 Update@21/1/63 (แก้ไขสูตร damage ratio ของ residential ใน sheet "flood detail")
Yield Curve Non-life 2563
Non-Life Stress Test Template 2563
FAQ 17-1-63
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2563
คำอธิบายการทดสอบสถานการณ์น้ำท่วม
กรอบการทดสอบสถานะของบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ประจำปี 2563 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (19-12-2562)
ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (19-12-2562)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
Corporate yield base as at end of 2018
FAQ update@27/2/2562
Non-Life Stress Test Template ver.2 (27/2/2562)
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Non-Life Yield
แบบฟอร์มรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Non-Life Stress Test Template (update)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2562 (update)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต บริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561
[UPDATE] FAQ Stress Testing 2017-2018 @16-2-61
[UPDATE] FSAP non-life stress test 2017-2018 template @19-1-61
FAQ Stress Testing 2017-2018 @19-1-61
(Update) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย 2560-2561 วันที่ 15-1-2561
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต 2560-2561
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย 2560-2561
FSAP non-life stress test 2017-2018 template
FSAP stress test 2560 - 2561 ประกันวินาศภัย 20-12-2017
ตัวอย่าง template การจัดทำงบกำไรขาดทุน สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปี 2560
เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต ตามโครงการประเมินภาคการเงิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 20 กรกฎาคม 2560
FAQ FSAP Stress Testing Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย Final Version
FAQ FSAP Stress Test
ตารางประกอบคู่มือ Non Life Stress Test Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย Version 2
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Non Life Stress test
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย
FSAP Non Life Stress Test Template
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559 V2 (มีการแก้ไขในสไลด์หน้าที่ 14,16 และ 18 รายละเอียดตามตัวอักษรสีแดง)
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559