แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ชื่อ
คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (operating officer) ระบบขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือถึงบริษัทประกันวินาศภัย เรื่องการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ กูรูประกันภัย
หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ ระบบเว็บไซต์กูรูประกันภัย
คู่มือสำหรับนำเข้าข้อมูลระบบเว็บไซต์กูรูประกันภัย สำนักงาน คปภ.
แจ้งแนวทางปฏิบัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
แบบและข้อความกลาง อ่านต่อ
หนังสือแจ้งการใช้งานระบบ I-SERFF
แบบฟอร์มตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องนำส่งสำหรับการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าวินาศภัย
แนวปฏิบัติการยื่นขอรับความเห็นชอบฯ สำหรับธนาคารขายทางโทรศัพท์
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย วันที่ 8/11/2561 อ่านต่อ
แนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) update 9/08/61 อ่านต่อ
ตราสัญลักษณ์การให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ( update 12 พ.ย. 56) อ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ( update 19 เม.ย. 56)
คู่มือการรายงานข้อมูล Online - Realtime (4 ต.ค. 56)
คำถามที่พบบ่อย (3 มิ.ย. 56)