การทดสอบภาวะวิกฤต

ประกันวินาศภัย
ชื่อ แก้ไขลิงก์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
Corporate yield base as at end of 2018
FAQ update@27/2/2562
Non-Life Stress Test Template ver.2 (27/2/2562)
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Non-Life Yield
แบบฟอร์มรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Non-Life Stress Test Template (update)
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2562 (update)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต บริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561
[UPDATE] FAQ Stress Testing 2017-2018 @16-2-61
[UPDATE] FSAP non-life stress test 2017-2018 template @19-1-61
FAQ Stress Testing 2017-2018 @19-1-61
(Update) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย 2560-2561 วันที่ 15-1-2561
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต 2560-2561
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย 2560-2561
FSAP non-life stress test 2017-2018 template
FSAP stress test 2560 - 2561 ประกันวินาศภัย 20-12-2017
ตัวอย่าง template การจัดทำงบกำไรขาดทุน สำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปี 2560
เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต ตามโครงการประเมินภาคการเงิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
การสัมมนาชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 20 กรกฎาคม 2560
FAQ FSAP Stress Testing Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย Final Version
FAQ FSAP Stress Test
ตารางประกอบคู่มือ Non Life Stress Test Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย Version 2
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Non Life Stress test
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันวินาศภัย
FSAP Non Life Stress Test Template
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559 V2 (มีการแก้ไขในสไลด์หน้าที่ 14,16 และ 18 รายละเอียดตามตัวอักษรสีแดง)
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ประกันชีวิต
ชื่อ แก้ไขลิงก์
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
FAQ update@27/2/2562
Life Stress Test Template ver.3 (27/2/2562)
Life Stress Test Template ver.2 (9/1/2562)
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Life Yield
แบบฟอร์มรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบสถานะของบริษัท ภายใต้สถานการณ์จำลอง (Stress Test) Life Stress Test Template
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2562 (update)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต บริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2561
[UPDATE] FAQ Stress Testing 2017-2018 @16-2-61
FAQ Stress Testing 2017-2018 @19-1-61
ตารางอัตราดอกเบี้ยประกอบการทดสอบภาวะวิกฤต 2560-2561
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต 2560-2561
FSAP life stress test 2017-2018 template
FSAP stress test 2560 - 2561 ประกันชีวิต 19-12-2017
การสัมมนาชี้แจงผลการทดสอบภาวะวิกฤต สำหรับธุรกิจประกันชีวิต 19 กรกฎาคม 2560
FAQ FSAP Stress Testing Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต Final Version
FAQ FSAP Stress Test
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Life Stress Test Version 2
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต Version 2
ตารางประกอบคู่มือ FSAP Life Stress Test
คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต
FSAP Life Stress Test Template
(ร่าง) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต V2
(ร่าง) คู่มือการทำการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวิต
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559 V2 (มีการแก้ไขในสไลด์หน้าที่ 8,10 และ 12 รายละเอียดตามตัวอักษรสีแดง)
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้โครงการ FSAP สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559
การทดสอบภาวะวิกฤต
ชื่อ แก้ไขลิงก์
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 2/2557
การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตครั้งที่ 2 สำหรับบริษัทประกันชีวิต ( Life QIS 2 )
นำเสนอภาพรวมผลการทดสอบภาวะวิกฤตต่อภาคธุรกิจประกันชีวิต
รายงานการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 2/2555
รายงานการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 3/2555
รายงานการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 4/2555
รายงานการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 5/2555
ใบรายชื่อ สรุปกำรเข้าร่วมประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำกรอบกำรทดสอบภำวะวิกฤตสำหรับบริษัทประกันชีวิต
แบบฟอร์ม feedback stress test
แบบแสดงการรับทราบการทดสอบ stress test QIS ครั้งที่ 1
คู่มือการทดสอบภาวะวิกฤตฉบับสมบูรณ์ @ 20 Mar 2013
OIC template 20-3-2556