แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ชื่อ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ (operating officer) ระบบขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ แบบมาตรฐาน อ่านต่อ
คำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2565 เรื่อง "หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความใบคำขอเอาประกันชีวิต ประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรม และใบแถลงของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบมาตรฐาน" อ่านต่อ
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลประกันชีวิต สำหรับเว็บไซต์กูรูประกันภัย
หนังสือถึงบริษัทประกันชีวิต เรื่องการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ กูรูประกันภัย
หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการ ระบบเว็บไซต์กูรูประกันภัย
คู่มือสำหรับนำเข้าข้อมูลระบบเว็บไซต์กูรูประกันภัย สำนักงาน คปภ.
แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย (7 พฤศจิกายน 2562) อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติมที่เสนอขายผ่านช่องทางธนาคารขายผ่านโทรศัพท์
รายการตรวจสอบเอกสาร (Check lists)สำหรับการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย อ่านต่อ
รายชื่อบริษัทประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
รายละเอียดเพื่อช่วยในการพิจารณาการเสนอขายแบบ......ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
แนวปฏิบัติใช้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานใบรับเงินชั่วคราว อ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบสัญญาประกันชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
ร่างบันทึกสลักหลังความคุ้มครองผลประผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) (9 พฤษภาคม 2557) อ่านต่อ
รายงานการประชุมแผนงานการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประจำปี 2557 (5 มีนาคม 2557)
การจ่ายค่าสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (26 กุมภาพันธ์ 2557)
คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขายรายบุคคล (13 กุมภาพันธ์ 2557)
คำชี้แจงและรูปแบบการจัดทำข้อมูลรายงาน Form A และ Form B (update 14 มิถุนายน 2556)