แนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ทำการ
ชื่อ
แนวทางการตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ทำการ อ่านต่อ
งบการเงินและรายงานทางการเงิน (2566)
ชื่อ
งบการเงินและรายงานทางการเงิน อ่านต่อ
test อ่านต่อ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ชื่อ
รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report)
แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Program)
คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision)
เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual)
กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Framework - Risk Based Supervision)
Update !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) อ่านต่อ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (ปรับปรุงวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)”
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย
งบการเงินและรายงานทางการเงิน
ชื่อ
1. คำชี้แจงการยื่นงบการเงิน
2. แบบงบการเงิน อ่านต่อ
2.1 แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้ว อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2559 เป็นต้นไป
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาส ปี 2559 เป็นต้นไป
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2552-2553 อ่านต่อ
- บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทประกันวินาศภัย
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2554-2555 อ่านต่อ
- บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทประกันวินาศภัย
2.2 แบบงบการเงินรายไตรมาส อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2553 อ่านต่อ
- บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทประกันวินาศภัย
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2554 - 2555 อ่านต่อ
- บริษัทประกันชีวิต
- บริษัทประกันวินาศภัย
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2559 เป็นต้นไป อ่านต่อ
- บริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ
- บริษัทประกันวินาศภัย
2.3 การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันภัย อ่านต่อ
การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันชีวิต วันที่ 23 - 24 กันยายน 2553 อ่านต่อ
- เอกสารประกอบการอบรม
- ประเด็นถาม-ตอบ
- ประเด็นถาม-ตอบ เพิ่มเติม
การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 27 - 28 กันยายน 2553 อ่านต่อ
- เอกสารประกอบการอบรม
- ประเด็นถาม-ตอบ
- ประเด็นถาม-ตอบ เพิ่มเติม
3. แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน (Statutory financial reports) อ่านต่อ
3.1 รายงานประจำปี - บริษัทประกันชีวิต 58
คู่มือการกรอกรายงานประจำปีสำหรับบริษัทประกันชีวิต
3.2 รายงานประจำปี - บริษัทประกันวินาศภัย 58
คู่มือการกรอกรายงานประจำปีสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
3.3 รายงานกระทบยอด (update 18 ก.พ. 57)
3.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงแบบรายงานจากประกาศปี 54