การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสียง (RBC)

การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)
ชื่อ แก้ไขลิงก์
ประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน และแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 12 ตุลาคม 2563)
ประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน และแบบรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 12 ตุลาคม 2563)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (ปรับปรุง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันชีวิต (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ฉบับที่ 3) ประกันวินาศภัย (วันที่ 28 สิงหาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตราสารทุน และผลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และด้านประกันภัยสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 17 มิถุนายน 2563)
คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM/ORSA) (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันชีวิต (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ RBC ประกันวินาศภัย (Industry hearing) (วันที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC 2) (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน (LAT) และการทดสอบความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยตามกรอบ RBC 2 (วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุน (RBC) ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 1 สิงหาคม 2562)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารประกอบประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำ Stress Test ประจำปี 2562 และการกำกับความมั่นคงทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันวินาศภัย (Public hearing) (วันที่ี 24 กันยายน 2561)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
ร่างประกาศ ERM_ORSA ประกันชีวิต (Public hearing) (วันที่ 24 กันยายน 2561)
Slide สัมมนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (วันที่ 25 มกราคม 2561)
Slide การประชุมชี้แจงวิธีการกรอกรายงาน ORSA สำหรับธุรกิจประกันชีวิต (วันที่ 10 มกราคม 2561)
เอกสารประกอบการสัมมนา ORSA Industry kick-off (วันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2560)
FAQs การทดสอบ ORSA (Update 22-12-2017)
Documents for ORSA Exercise (21-12-2017)
เอกสารการทดสอบ ORSA (21-12-2017)
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ ORSA (วันที่ 29-30 พ.ย. 2560)
RBC 2 QIS 2 วินาศภัย
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันวินาศภัย @20-12-2560
Non-life FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Non-life]
RBC 2 QIS 1 วินาศภัย
ชื่อ แก้ไขลิงก์
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย วันที่ 16 ธันวาคม 2559
Package 4 Non-life
Package 3 Non-life
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
RBC 2 QIS 2 ชีวิต
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แบบฟอร์มการทดสอบผลกระทบตามแบบสอบถามข้อ 4.1 แก้ไข
แบบสอบถาม
Slide การประชุมชี้แจงการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC 2) และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน
Slide ผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ประกันชีวิต @19-12-2560
Life QIS2 FAQ & Package 2
RBC 2 QIS 2 [Life]
RBC 2 QIS 1 ชีวิต
ชื่อ แก้ไขลิงก์
ประชุมชี้แจงผลของการทดสอบ RBC 2 QIS 1 และการกำกับความมั่นคงทางการเงิน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต วันที่ 15 ธันวาคม 2559
Package 4 Life
Package 3 Life
RBC 2 QIS 1 Package 2
แบบแสดงการรับทราบ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับสมาคมประกันชีวิตไทย
แบบตอบรับการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 59 สำหรับบริษัทประกันชีวิต
Slide การประชุม RBC2 QIS 1
RBC 2 QIS 1 Package 1
แบบฟอร์มข้อมูล
ชื่อ แก้ไขลิงก์
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
การพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 10062014
OIC RBC2 - Market Testing (Non-life)_FAQs 27052014
Market test template (NonLife)_v2
Market test template (NonLife)_v2 (Excel 2000 version)
OIC RBC2 - Market Testing (Life)_FAQs 14052014+TB
Market test template (Life)_v1.3
Market test template (NonLife)_v1.3
Market test template (Life)_v1.3 (Excel 2000 version)
Market test template (NonLife)_v1.3 (Excel 2000 version)
RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Non-Life Parameters and Market Testing
Slide RBC 2 Life Parameters and Market Testing
Non-Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life Initial Assessment Feedback@2013-12-09
Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Initial Assessment Paper
Non Life RBC 2 End of Stage 1 Presentation
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions Ver.2
Non-life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
Life insurance Data request list for Stage 2 analysis – Frequently Asked Questions
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (Final)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Final)
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง (ประกันชีวิต)
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงสำหรับการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
ชื่อ แก้ไขลิงก์
policy-loan-testing-template 11-03-2019
policy-loan-testing-template 28-11-2560
FAQ FSAP Stress Test
ถาม - ตอบ RBC
ชื่อ แก้ไขลิงก์
Asset Valuation #1
Asset Valuation #2
Market Testing Helpdesk
RBC Committee
ชื่อ แก้ไขลิงก์
คำสั่งแต่งคณะทำงาน ERM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือในการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital)
การประชุม / อบรมสัมมนา
ชื่อ แก้ไขลิงก์
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันชีวิต
การประชุมชี้แจงกรอบการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและโครงการทดสอบคู่ขนาน ธุรกิจประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบ Workshop เรื่อง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับขั้นตอน Market testing ของโครงการ RBC จัดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 2/2552 อ่านต่อ
เอกสารเผยแพร่ในโครงการ Thailand : Enhancing Insurance Regulation and Supervision (RBC-First Consultation Paper) อ่านต่อ
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Thai)
รายงานที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (Eng)
แบบฟอร์มเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่ปรึกษาฯ (Feedback From)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (ชีวิต)
เอกสารประกอบการบรรยาย ของที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค 52 (วินาศภัย)
รายงานการประชุมคณะทำงาน ERM ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 8/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 7/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 6/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ Operational Risk ครั้งที่ 5/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน oper risk ครั้งที่ 3/2551
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBC ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางและตจักทำคู่มือกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ครั้งที่ 2/2551 พร้อมเอกสารแนบ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐ Operational Risk ครั้งที่ 1/2551
เอกสารประกอบการศึกษาแนวทางการกำกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน RBCฯ ครั้งที่ 1
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO
หลักการและเหตุผลการกำกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย
ข่าว / กิจกรรม
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันชีวิต
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ
ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย อ่านต่อ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
รายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย (Actuarial Report) อ่านต่อ
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อ่านต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
- คำอธิบายประกอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2551 อ่านต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
ตัวอย่างนโยบายบริหารความเสี่ยงและสรุปแผน 3 ปี อ่านต่อ
คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัทประกันภัย (Operational Risk Management Guidance) อ่านต่อ
- ประกันชีวิต
- ประกันวินาศภัย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management for Insurers)
Enhancing Insurance Regulation and Supervision By David - Presentation Final (OIC RBC amended)
แบบรายงานข้อมูลการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนและเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (บ.ประกันชีวิต)
แบบรายงานค่าสินไหมทดแทนรับคืนที่เกิดจากสัญญาการรับประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) (บ.ประกันวินาศภัย)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
แบบรายงานการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กรอบระยะเวลาโครงการ RBC ของสมาคมประกันวินาศภัย
Second Parallel Test Run
ชื่อ แก้ไขลิงก์
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 25 ส.ค. 2554 อ่านต่อ
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
(ร่าง) รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
Presentation 25July11บรรยายauditor
Presentation 25July11บรรยายauditor Part 2
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 23 ส.ค. 2554
เอกสารประกอบการสัมนาวันที่ 24 พ.ค. 2554 อ่านต่อ
powerpoint ประกันชีวิต
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันชีวิต
ร่างประกาศ รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
powerpoint ประกันวินาศภัย
ร่างประกาศ การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ประกันวินาศภัย
หนังสือส่งบริษัทประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันชีวิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันชีวิต
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันชีวิต (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันชีวิต
หนังสือส่งบริษัทประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประกันวินาศภัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประกันวินาศภัย
Template การคำนวณเงินกองทุน ประกันวินาศภัย (26/05/2554)
รายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย ประกันวินาศภัย
ถาม-ตอบ อ่านต่อ
ตารางค่ากลางอัตรามรณะ
การทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุน
ชื่อ แก้ไขลิงก์
จดหมาย Hearing บริษัทประกันชีวิต
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันชีวิต
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต
จดหมาย Hearing บริษัทประกันวินาศภัย
1. ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายงานเงินกองทุนบริษัทประกันวินาศภัย
2. รายงานการดำรงเงินนกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย
3. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
4. รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
5. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี รายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย
6. คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
7. Template การคำนวณเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
8. Template การคำนวณเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (26/05/2554)
9. Template การคำนวณเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย
แบบสอบถาม
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แบบสอบถาม RBC – ประกันชีวิต
แบบสอบถาม RBC – ประกันวินาศภัย
เอกสารประกอบการประชุม
ชื่อ แก้ไขลิงก์
การทดสอบภาวะวิกฤตครั้งที่ 4/2555
การประชุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ
แนวทางการปรับปรุงวิธีประมาณการ CAR ในรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย
รายงานเงินกองทุนรายเดือน – แนวทาง
Template รายงานการดำรงเงินกองทุน
ชื่อ แก้ไขลิงก์
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2003) (30/5/2013)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/ไตรมาศ วินาศภัย (v.2007) (30/5/2013)
แบบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามมาตรการผ่อนผันฯ
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันชีวิต (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันชีวิต
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันชีวิต
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2003)
รายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส บริษัทประกันวินาศภัย (v.2007)
รายงานข้อเท็จจริงที่พบ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (AUP) ประกันวินาศภัย
คู่มือการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี/รายไตรมาส ของบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูล
ชื่อ แก้ไขลิงก์
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับบริษัทประกันภัย)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับผู้สอบบัญชีฯ)
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการอบรม (สำหรับสมาคม)
การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานเงินกองทุน สำหรับธุรกิจประกันชีวิต
แบบฟอร์มรายงานประมาณการมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
แบบฟอร์มข้อมูลแผนการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมคงค้าง