หลักเกณฑ์การให้รางวัล

เรื่อง
ประกาศหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสิรมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด