การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ประเภท วันที่ เรื่อง สถานะ
คู่มือ 16 พ.ย. 2564 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Manual – Risk Based Supervision) on
แบบรายงาน 16 พ.ย. 2564 รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Report) on
อื่นๆ 16 พ.ย. 2564 แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Program) on
อื่นๆ เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย off
คู่มือ 01 มิ.ย. 2561 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) off
อื่นๆ 26 ก.ย. 2560 กรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการกำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit Framework - Risk Based Supervision) off
อื่นๆ Update !! การประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) off อ่านต่อ
อื่นๆ แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (ปรับปรุงวันที่ 15 สิงหาคม 2560) off
อื่นๆ 11 ส.ค. 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Kick off Meeting)” off
อื่นๆ แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย off