ร่างงบการเงินและรายงานทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่: 
13 มิถุนายน 2561
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
สรุป: 

1. ร่างแบบงบการเงิน                                                          

                1.1 ร่างแบบงบการเงินสำหรับผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน                                               

                               1.1.1 ร่างแบบการเงินรายปี                               

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                                                แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย

                                1.1.2 ร่างแบบงบการเงินรายไตรมาส                               

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                                1.1.3 ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                1.2 ร่างแบบงบการเงินสำหรับผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย                                             

                                1.2.1 ร่างแบบการเงินรายปี                               

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                                                แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย

                                1.2.2 ร่างแบบงบการเงินรายไตรมาส                               

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                                1.2.3 ความหมายของรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

2. ร่างรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (รายงาน XML)                                                             

                                1.2.1 ร่างรายงานประจำปี                 

                                                ประกันชีวิต

                                                ประกันวินาศภัย

                                1.2.2 ร่างรายงานประจำไตรมาส                      

                                                ประกันชีวิต           

                                                ประกันวินาศภัย                                                   

3. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)                                                         

                                3.1 ร่างแบบงบการเงินสำหรับผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน                               

                                3.2 ร่างแบบงบการเงินสำหรับผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย                       

                                3.3 ร่างรายงาน XML                  

แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, มิถุนายน 13, 2561
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พุธ, มิถุนายน 13, 2561