งบการเงินและรายงานทางการเงิน

ประกาศ ณ วันที่: 
10 กุมภาพันธ์ 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
สรุป: 

แบบงบการเงิน

1. บริษัทประกันชีวิต

     1.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     1.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 (บริษัทที่ยังไม่ใช้ TFRS9 และ TFRS17)

               1.2.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 1

               1.2.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 1

               1.2.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 1

     1.3 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 2 (บริษัทที่ใช้ TFRS9 แต่ยังไม่ใช้ TFRS17)

               1.3.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 2

               1.3.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 2

               1.3.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 2

     1.4 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 3 (บริษัทที่ใช้ TFRS9 และ TFRS17)

               1.4.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 3

               1.4.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 3

               1.4.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 3

     1.5 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินสำหรับ TFRS9

2. บริษัทประกันวินาศภัย

     2.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     2.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 (บริษัทที่ยังไม่ใช้ TFRS9 และ TFRS17)

               2.2.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 1

               2.2.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 1

               2.2.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 1

     2.3 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 2 (บริษัทที่ใช้ TFRS9 แต่ยังไม่ใช้ TFRS17)

               2.3.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 2

               2.3.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 2

               2.3.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 2

     2.4 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 3 (บริษัทที่ใช้ TFRS9 และ TFRS17)

               2.4.1 แบบงบการเงิน หมวดที่ 3

               2.4.2 แบบหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมวดที่ 3

               2.4.3 คำอธิบายรายการ หมวดที่ 3

     2.5 แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินสำหรับ TFRS9

 

แบบการเปิดเผยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี

1. บริษัทประกันชีวิต

     1.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     1.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 ถึง 3

     1.3 แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต

2. บริษัทประกันวินาศภัย

     2.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     2.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 ถึง 3

     2.3 แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

 

แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ

1. บริษัทประกันชีวิต

     1.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     1.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 (บริษัทที่ยังไม่ใช้ TFRS17)

               1.2.1 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต ที่ยังไม่ใช้ TFRS17 (PDF)

               1.2.2 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต ที่ยังไม่ใช้ TFRS17 (Excel)

     1.3 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 2 (บริษัทที่ใช้ TFRS17)

               1.3.1 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต ที่ใช้ TFRS17 (PDF)

               1.3.2 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันชีวิต ที่ใช้ TFRS17 (Excel)

     1.4 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 3 (รายการกระทบยอด)

     1.5 คู่มือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ สำหรับหมวดที่ 2

2. บริษัทประกันวินาศภัย

     2.1 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

     2.2 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 1 (บริษัทที่ยังไม่ใช้ TFRS17)

               2.2.1 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ยังไม่ใช้ TFRS17 (PDF)

               2.2.2 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ยังไม่ใช้ TFRS17 (Excel)

     2.3 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 2 (บริษัทที่ใช้ TFRS17)

               2.3.1 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ใช้ TFRS17 (PDF)

               2.3.2 แบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกัน ที่ใช้ TFRS17 (Excel)

     2.4 แนบท้ายประกาศ หมวดที่ 3 (รายการกระทบยอด)

     2.5 คู่มือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ สำหรับหมวดที่ 2

 

แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2566