งบการเงินและรายงานทางการเงิน

งบการเงินและรายงานทางการเงิน
เรื่อง
- บริษัทประกันวินาศภัย
- บริษัทประกันชีวิต
2.1 แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้ว อ่านต่อ
คู่มือการกรอกรายงานประจำปีสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
3. แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน (Statutory financial reports) อ่านต่อ
การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 27 - 28 กันยายน 2553 อ่านต่อ
การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันชีวิต วันที่ 23 - 24 กันยายน 2553 อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2559 เป็นต้นไป อ่านต่อ
- บริษัทประกันวินาศภัย
- บริษัทประกันชีวิต
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2552-2553 อ่านต่อ
2. แบบงบการเงิน อ่านต่อ
3.2 รายงานประจำปี - บริษัทประกันวินาศภัย 58
- ประเด็นถาม-ตอบ เพิ่มเติม
- ประเด็นถาม-ตอบ เพิ่มเติม
2.3 การอบรมแบบงบการเงินบริษัทประกันภัย อ่านต่อ
- บริษัทประกันวินาศภัย
- บริษัทประกันชีวิต
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2553 อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2554-2555 อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาส ปี 2559 เป็นต้นไป
1. คำชี้แจงการยื่นงบการเงิน
3.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงแบบรายงานจากประกาศปี 54
คู่มือการกรอกรายงานประจำปีสำหรับบริษัทประกันชีวิต
- ประเด็นถาม-ตอบ
- ประเด็นถาม-ตอบ
- บริษัทประกันวินาศภัย
- บริษัทประกันชีวิต
2.2 แบบงบการเงินรายไตรมาส อ่านต่อ
- บริษัทประกันวินาศภัย
แบบงบการเงินสำหรับปีปฏิทิน 2559 เป็นต้นไป
3.3 รายงานกระทบยอด (update 18 ก.พ. 57)
3.1 รายงานประจำปี - บริษัทประกันชีวิต 58
- เอกสารประกอบการอบรม
- เอกสารประกอบการอบรม
- บริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ
แบบงบการเงินสำหรับไตรมาสปี 2554 - 2555 อ่านต่อ