มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การฝึกอบรม
เรื่อง
การอบรมรายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 ตุลาคม 2564) อ่านต่อ
การอบรมวิธีจัดทำข้อมูลงบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) สำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 12 ตุลาคม 2564) อ่านต่อ
การอบรมวิธีจัดทำข้อมูลงบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (วันที่ 14 ตุลาคม 2564) อ่านต่อ
ร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐาน IFRS17
เรื่อง
การปรับปรุงร่างงบการเงินตาม IFRS 17 ฉบับปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 อ่านต่อ
สรุปผลการสัมมนาพิจารณ์และร่างงบการเงินตามมาตรฐาน IFRS17 อ่านต่อ
VDO สัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
เอกสารประกอบการสัมมนา "สัมมนาพิจารณ์เกี่ยวกับร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
VDO ประชุมชี้แจงร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 อ่านต่อ
เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงร่างงบการเงินรองรับ IFRS17 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
ร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐาน IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2564
ร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐาน IFRS17 สำหรับบริษัทประกันชีวิต ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2564
ร่างรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย (รายงาน XML) ฉบับรองรับ IFRS17
เรื่อง
ร่างรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย (รายงาน XML) สำหรับบริษัทประกันชีวิต
ร่างคู่มือรายงาน XML สำหรับบริษัทประกันชีวิต
ร่างรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันภัย (รายงาน XML) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ร่างคู่มือรายงาน XML สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
Q&A (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565)
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อม ความเข้าใจ และผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย
เรื่อง
จดหมายขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเลขที่ 3211/ว3316 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (ประกันชีวิต)
จดหมายขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเลขที่ 3211/ว3316 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (ประกันวินาศภัย)
แบบสอบถามส่วนที่ 1 การประเมินความพร้อมของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติตาม IFRS17 อ่านต่อ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 การประเมินผลกระทบของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติตาม IFRS17 อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
แบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม
คู่มือการตอบแบบสอบถาม อ่านต่อ
บทความที่น่าสนใจ
เรื่อง
บทความที่ 4 ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
บทความที่ 3 ทำความรู้จักกับ TFRS 17 สัญญาประกันภัย อ่านต่อ
บทความที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บทความที่ 1 ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดใน IFRS17
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะทำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (ยกเลิก)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดใน IFRS17 อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS17 อ่านต่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง
4. การประชุมคณะทำงาน อ่านต่อ
3. คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
- รายงานการประชุม ปี 2558
- รายงานการประชุม ปี 2557
- รายงานการประชุม ปี 2556
- รายงานการประชุม ปี 2555
- รายงานการประชุม ปี 2554
- รายงานการประชุม ปี 2553
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4