การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินตนเอง ประจำปี 2561
เรื่อง
การประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (30 พ.ค. 2560)
เรื่อง
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
หนังสือแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
หนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
เรื่อง
กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560"
นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดย เลขาธิการ คปภ.
กรรมการมืออาชีพกับความสำเร็จของธุรกิจ โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านกำกับ
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ
(ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "ร่างแบบประเมินตนเองของบริษัทประกันภัย"