แบบประเมินการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย (CG Self - Assessment Questionnaire : CG SAQ)

แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
เรื่อง
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
FAQ แบบประเมิน CG SAQ ปี 2565
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
เรื่อง
แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
FAQ แบบประเมิน CG SAQ ปี 2564
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ ปี 2564เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
VDO ประชุมชี้แจงแบบประเมิน CG SAQ ปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ
แบบประเมินตนเอง ประจำปี 2561
เรื่อง
การประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (30 พ.ค. 2560)
เรื่อง
แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
หนังสือแจ้งบริษัทประกันวินาศภัย เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
หนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิต เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment)"
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
เรื่อง
กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2560"
นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดย เลขาธิการ คปภ.
กรรมการมืออาชีพกับความสำเร็จของธุรกิจ โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านกำกับ
เอกสารประกอบการเสวนา "บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยฯ" โดยรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ
(ร่าง) แบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ "ร่างแบบประเมินตนเองของบริษัทประกันภัย"