โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

การประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
1. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย ดาวน์โหลด
2. รายละเอียดและโครงสร้างข้อมูล  
    2.1 การประกันภัยทรัพย์สิน (อัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน - IAR) ดาวน์โหลด
    2.2 การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ดาวน์โหลด
    2.3 การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ดาวน์โหลด
    2.4 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดาวน์โหลด
    2.5 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ดาวน์โหลด
    2.6 การประกันภัยต่อ   ดาวน์โหลด
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 7, 2557