แนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ของการส่งเสริมยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทประกันภัย ดังนี้

แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน