เอกสารเผยแพร่โครงการ (รูปแบบ SCHEMA และการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล)

FAQ ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้ระบบงานสารสนเทศการส่งข้อมูลทางการเงินมาที่ คปภ. (ปรับปรุง ณ วันที่ 13 ก.ค. 49) ดาวน์โหลด
1. การเชื่อมต่อ VPN ดาวน์โหลด
2. เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้โปรแกรม Export ข้อมูล ดาวน์โหลด
3. การเข้าสู่โปรแกรม Upload เพื่อนำส่งข้อมูลมาสู่กรมฯ ดาวน์โหลด
4. ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแจ้งผลทาง E-mail ดาวน์โหลด
  4.1 Flow Chart การรับส่งข้อมูลทางการเงิน ดาวน์โหลด
  4.2 Flow Chart การรับส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ดาวน์โหลด
  4.3 Flow Chart การรับส่งข้อมูลเครื่องหมาย และเงินสมทบ pdf file ดาวน์โหลด
  4.4 Flow Chart การรับส่งข้อมูลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัย ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่โครงการ (คู่มือการรับส่งข้อมูล/แบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่โครงการ (คู่มือการรับส่งข้อมูล/แบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
1. ข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันภัย (*ตามประกาศนายทะเบียน ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2548)
วิธีการเปิดไฟล์คู่มือการรับส่งข้อมูลทางการเงิน
ดาวน์โหลด
1.1 บริษัทประกันชีวิต  
  คู่มือการรับส่งข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต (30/12/2551) ดาวน์โหลด
  คู่มือการจัดทำรายงานประจำเดือนประกันชีวิต ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี (17/03/2552)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือน (20/02/2552)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
  สรุปรายละเอียดการปรับปรุงแบบฟอร์ม (03/04/2549) ดาวน์โหลด
1.2 บริษัทประกันวินาศภัย  
  คู่มือการรับส่งข้อมูลทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (30/12/2551) ดาวน์โหลด
  คู่มือการจัดทำรายงานประจำเดือนประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี (17/03/2552)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือน (20/02/2552)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
  สรุปรายละเอียดการปรับปรุงแบบฟอร์ม (03/04/2549) ดาวน์โหลด
  สรุปรายละเอียด (เพิ่มเติม) การปรับปรุงแบบฟอร์ม (17/05/2549) ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มรายงานสมทบ ดาวน์โหลด
1.3 รหัสมาตรฐาน  
  1.3.1 รหัสบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ link
  1.3.2 รหัสบริษัทประกันภัยในประเทศ (29/07/2559)  ดาวน์โหลด
  1.3.3 รหัสธนาคารและสาขา (28/01/2557)  ดาวน์โหลด
1.4 คู่มือการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานประจำเดือน / ปี (แบบฟอร์มเก่าให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มฯ
ใหม่ที่ปรับปรุง ณ วันที่ 20 ม.ค. 2549)
 
  1.4.1 คู่มือวิธีการปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน ดาวน์โหลด
  1.4.2 ไฟล์ XSD รายงานที่มีการเพิ่มคอลัมน์ (ชีวิตและวินาศภัย) (20/02/2549)  
  รายงานของบริษัทประกันชีวิต ดาวน์โหลด
  รายงานของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
  1.4.3 ไฟล์ XSD รายงาน 3310 ที่มีการปรับปรุงใหม่ (20/02/2552) ดาวน์โหลด
  1.4.4 ไฟล์ XSD ทั้งหมดที่มีการแก้ไขและปรับปรุง (25/02/2552)  
  รายงานของบริษัทประกันชีวิต ดาวน์โหลด
  รายงานของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
1.5 คู่มือการใช้โปรแกรม Export ข้อมูล (03/04/2549) ดาวน์โหลด
1.6 ค่า Involved party type ที่เป็นไปได้ในแต่ละแบบรายงาน (22/05/2556) ดาวน์โหลด
1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับ(กลุ่มผู้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) Involved Party Type (30/12/2551) ดาวน์โหลด
ข้อมูลระบบงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดาวน์โหลด
2. ข้อมูลระบบงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
2.1 ข้อมูลเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
   2.1.1 คู่มือการรับส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ดาวน์โหลด
   2.1.2 Template excel ดาวน์โหลด
   2.1.3 Error ที่พบบ่อยจากการทดสอบรับส่งข้อมูลฯ รูปแบบ XML ดาวน์โหลด
2.2 ข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Real Time)  
   2.2.1 คู่มือการรับส่งข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Real Time) (29/06/2554)  ดาวน์โหลด
   

การรายงานข้อมูลรายงานพฤติกรรมทางการตลาด

ดาวน์โหลด
3. การรายงานข้อมูลรายงานพฤติกรรมทางการตลาด  
3.1 บริษัทประกันชีวิต  
   3.1.1 คู่มือการรายงานข้อมูลรายงานพฤติกรรมทางการตลาด
ดาวน์โหลด
   3.1.2 แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมทางการตลาด (Template excel) ดาวน์โหลด
3.2 บริษัทประกันวินาศภัย  
  3.2.1 คู่มือการรายงานข้อมูลรายงานพฤติกรรมทางการตลาด ดาวน์โหลด
  3.2.2 แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมทางการตลาด (Template excel) ดาวน์โหลด
   
ข้อมูลกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ดาวน์โหลด
4. ข้อมูลกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)  
4.1 คู่มือการรับส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (07/06/2554)  ดาวน์โหลด
   

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 7, 2557