การอบรมวิธีจัดทำข้อมูลงบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) สำหรับบริษัทประกันชีวิต (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)

ชื่อหลักสูตร การอบรมวิธีจัดทำข้อมูลงบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) สำหรับบริษัทประกันชีวิต
วันที่อบรม วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ผู้บรรยาย คุณจตุพร จินตกวีพันธุ์ , คุณปราถณา พวงจำปา
เนื้อหาหลัก

  • สรุปการเปลี่ยนแปลงของแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (XML) ตาม IFRS17
  • ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (XML) เทียบกับร่างงบการเงินตาม IFRS17

หมายเหตุ
รูปแบบรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงฉบับร่างที่บริษัท PwC จัดทำเพื่อนำเสนอให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาปรับปรุงรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS17 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะมีการพิจารณาถึงประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้รูปแบบรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) เปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอในฉบับร่างนี้ได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจก่อนประกาศใช้จริง

VDO: 
เรื่อง  
VDO การฝึกอบรมวิธีจัดทำข้อมูลงบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) สำหรับบริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 12, 2564