การอบรมรายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 ตุลาคม 2564)

ชื่อหลักสูตร การอบรมรายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่อบรม วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ผู้บรรยาย คุณชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ , คุณอรมณี โฟล์โร , คุณหะริน อาจอำนวยวิภาส , คุณจตุพร จินตกวีพันธุ์ , คุณสน พลาลิขิต
เนื้อหาหลัก

  • สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๙ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
  • Classification Overlay จาก Amendment ของ IFRS17
  • ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย (IBOR Reform)
  • สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่องสัญญาประกันภัย
VDO: 
เรื่อง  
VDO การฝึกอบรมรายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ

 

ไฟล์ต่างๆ: 
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 7, 2564