รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
pdfDownload4.95 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
pdfDownload5.09 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
pdfDownload6.29 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
pdfDownload5.66 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
pdfDownload5.81 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
pdfDownload347.16 KB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
pdfDownload293.51 KB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
pdfDownload303.86 KB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556
pdfDownload540.68 KB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555
pdfDownload3.39 MB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 และ 2553
pdfDownload529.75 KB
รายงานการเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และ 2552
pdfDownload546.04 KB
รายงานประจำปี 2552
pdfDownload1.46 MB
รายงานประจำปี 2551
pdfDownload3.68 MB