นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้นโยบายด้านธรรมาภิบาล ดังนี้

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน ด้วยความถูกต้องและชัดเจน โดยได้นำหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่าเป็นระบบที่ทำให้องค์กรสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมาใช้ในองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือต่อ ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน และยังสามารถช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล