ผู้บริหาร คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

ตำแหน่ง: เลขาธิการ
อีเมล์: suthiphon.t@oic.or.th

นายชูฉัตร ประมูลผล

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ด้านกำกับ
อีเมล์: chuchatr.p@oic.or.th

นางสาววสุมดี วสีนนท์

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
อีเมล์: vasumadi.v@oic.or.th

นายชัยยุทธ มังศรี

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
อีเมล์: chaiyuth.m@oic.or.th

นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
อีเมล์: surin.t@oic.or.th

นายสมประโชค ปิยะตานนท์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับธุรกิจและการลงทุน
อีเมล์: somprachoke.p@oic.or.th

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
อีเมล์: atthaphon.p@oic.or.th

นางสาวชญานิน เกิดผลงาม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
อีเมล์: chayanin.k@oic.or.th

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี / ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
อีเมล์: adisorn.p@oic.or.th

นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
อีเมล์: mayurin.s@oic.or.th

นายอาภากร ปานเลิศ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
อีเมล์: apakorn.p@oic.or.th

นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร
อีเมล์: chachawarin.c@oic.or.th

นางสาวอายุศรี คำบรรลือ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ
อีเมล์: aryusri.k@oic.or.th

นายจอม จีระแพทย์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
อีเมล์: jom.j@oic.or.th

นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
อีเมล์: sorajj.r@oic.or.th