ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยรถภาคบังคับ

การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)

การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือที่รู้จักกันว่า“การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. นี้ การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถโดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณี ที่บาดเจ็บหรือช่วยเป็นค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต
  2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
  3. เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

สาระสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. สรุปได้ ดังนี้

สาระสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ.

ผู้ที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

-

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับ ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และเจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

+

ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยได้รับ (ค่าเสียหายเบื้องต้น)

+

ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

+

การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

+

การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน และค่าปลงศพ

+

ความคุ้มครองกรณีรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย

+

อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

+

 

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง PDF 1.99 MB
ประวัติความเป็นมาการประกันภัยรถภาคบังคับ   อ่านต่อ
สาระสำคัญการประกันภัยรถภาคบังคับ   อ่านต่อ
ขับขี่อุ่นใจเมื่อทำประกันภัย พรบ. PDF 798 KB
ประกันภัยรถยนต์ตาม พรบ. รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยไม่ว่าเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ PDF 942 KB
วงเงินความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ PDF 1.16 MB
ค่าเสียหายเบื้องต้น...หมายถึง PDF 309 KB
เบิกค่าเสียหายเบื้องต้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงาน คปภ. ช่วยได้ PDF 815 KB
หลักฐานการขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้น PDF 193 KB
อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.   อ่านต่อ