การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือเรียกว่า การประกันภัยค้ำจุน เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย หรือความบกพร่องของสถานประกอบการ

ความรับผิดที่เอาประกันภัยได้ จะต้องเป็นความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้เอาประกันภัยจึงจะถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ในทางกฎหมายผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น บิดามารดาต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำของบุตรที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นต้น

การประกันภัยชนิดนี้มีข้อแตกต่างกับการประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์ กล่าวคือ การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์ แต่การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดมีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น

เป็นการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็นต้น

การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น

เป็นการประกันความรับผิดทางแพ่งต่อความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ นักบัญชี ผู้ให้การรับรองมาตรฐาน นักประเมินราคา เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูงจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการคำปรึกษา แม้ว่าวิชาชีพเหล่านี้ได้ให้บริการและปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริตแล้วก็ตาม เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น 3. การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการ เช่น การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่, การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, การประกันภัยความรับผิดเนื่องจากมลภาวะ และการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงจากความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร ได้แก่ การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร คุ้มครองความสูญเสียต่อร่างกายและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการตรวจสอบอาคาร หรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองหลัก

1. เงินเอาประกันทั้งหมดที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดตามกฎหมาย เพื่อจ่ายค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับ
• ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (รวมถึงการเจ็บป่วย) ของบุคคลภายนอก
• การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลภายนอก
• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทผู้รับประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก

 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกัน
 • สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ขอบเขตความคุ้มครอง
 • ประวัติความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • ปัจจัยอื่นๆ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 1. บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้เสียหายก็ตาม
 2. ความรับผิดต่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกจะต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่คาดคิด ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
 3. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอก เฉพาะจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ บริษัทประกันภัยก็ไม่มีภาระผูกพันต้องจ่าย
 4. บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัย รวมถึงไม่ใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย
 5. บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ที่เรียกว่า “จำนวนเงินจำกัดความรับผิด”