การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายกว้างมาก หากจำแนกการประกันภัยเบ็ดเตล็ดออกเป็นหมวดหลักๆ ตามประเภทความคุ้มครอง สามารถจำแนกได้ 4 หมวด ดังนี้

ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล
เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

 

ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
เช่น การประกันภัยโจรกรรม, การประกันภัยสำหรับเงิน, การประกันภัยกระจก, การประกันภัยป้ายโฆษณา และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นต้น

 

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
เช่น การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ, การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์, การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

 

ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
เช่น การประกันภัยพืชผล, การประกันภัยปศุสัตว์, การประกันภัยอิสรภาพ และการประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน เป็นต้น

 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด PDF 372 KB