แบบของการประกันชีวิต

แบบของการประกันชีวิต

 

ในปัจจุบันสัญญาประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไป หากสรุปแบบประกันชีวิตโดยรวม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แบบประกันชีวิตพื้นฐาน และแบบประกันชีวิตพิเศษ ดังนี้

 

 

แบบประกันชีวิตพื้นฐาน 4 แบบ

1. แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

-

ความหมายของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาถือเป็นอันสิ้นสุดลงผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ

ข้อดีของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

  • ชำระเบี้ยประกันต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
  • เหมาะสำหรับสร้างความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ
  • ช่วยรับความเสี่ยงกรณีที่หัวหน้าครอบครัวมีภาระมาก

ข้อเสียของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

  • เมื่อครบกำหนดเวลาหรือสิ้นสุดสัญญา หากผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาแล้วนั้นถือเป็นความคุ้มครอง

ตัวอย่าง

ผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท สัญญา 7 ปี เบี้ยประกันปีละ 8,000 บาท ชำระ 7 ปี

2. แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)

+

3. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)

+

4. แบบเงินได้ประจำ/แบบบำนาญ (Annuities Insurance)

+

แบบการประกันชีวิตพิเศษ 2 แบบ

1. แบบควบการลงทุน (Investment linked life insurance)

-

เป็นการประกันชีวิตอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งสูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked) และประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)

  • แบบยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นแบบประกันชีวิตที่มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น นอกจากผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามกรมธรรม์แล้ว ยังได้ลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ผู้เอาประกันภัยยังสามารถกำหนดรายละเอียดเองได้ตามความต้องการของตนเอง เช่น จำนวนการจ่ายเบี้ยประกัน จำนวนทุนประกัน และระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นต้น (แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่แบบประกันกำหนด) อีกทั้งสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบเน้นการลงทุน หรือแบบเน้นความคุ้มครอง หรือแบบเน้นการลงทุนและการคุ้มครองเท่าๆ กัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit LinkedPDF 400 KB
  • ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) เป็นแบบประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทได้รับรองไว้ ซึ่งในกรมธรรม์จะระบุรายการค่าใช้จ่าย และมูลค่าต่างๆ เช่น ค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา และจำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุน รวมทั้งปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal LifePDF 400 KB

2. แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

+