ประเภทของการประกันชีวิต

ประเภทของการประกันชีวิต

 

การประกันชีวิตแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

 

ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)

การประกันชีวิตประเภทสามัญมีลักษณะเป็นการประกันชีวิตรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเพื่อเป็นการออมทรัพย์สำหรับผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่ตนต้องการ การประกันชีวิตประเภทนี้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยทั่วไปกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน ในการพิจารณารับประกันชีวิตมีทั้งแบบตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุเป็นสำคัญ

 

ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)

การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นการประกันชีวิตรายบุคคลเช่นเดียวกับประเภทสามัญ หากแต่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่สูงมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ การชำระเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปกำหนดชำระเป็นรายเดือนและไม่ต้องตรวจสุขภาพ อาจมีเงื่อนไขกำหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) คือ ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อพิสูจน์สุขภาพของผู้เอาประกันภัย โดยทั่วไปกำหนดไว้ 180 วัน หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลารอคอย บริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระมาแล้วทั้งหมด

 

ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)

การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม หรือการประกันชีวิตประเภทหมู่ เป็นการประกันชีวิตบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว หรือกรมธรรม์หลัก (Master Policy) โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ อาชีพ หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย และใช้เบี้ยประกันภัยอัตราเดียวกันทั้งหมดทุกคน ส่วนมากจะเป็นการรับประกันชีวิตกลุ่มพนักงานบริษัท หรือสมาชิกองค์กร จุดมุ่งหมายของการประกันชีวิตประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองต่อลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือไม่ก็ตาม ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทรับประกัน การประกันชีวิตประเภทนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะถูกกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม