การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โกดังหรือโรงงา นอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น เป็นต้น

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับ สถานประกอบธุรกิจจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก

  1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงการระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สใช้สำหรับ ทำแสงสว่างหรือ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย) ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึ้นเอง และในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
  2. ฟ้าผ่า
  3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ยกเว้นการระเบิดของแก๊สเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับความเสียหายจากภัยอื่นๆ ได้ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจลและการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

ตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงาน คปภ. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองเกิน 1 ปี ให้คำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

  • ระยะเวลาประกันภัย 2 ปี คิด 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
  • ระยะเวลาประกันภัย 3 ปี คิด 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี

หากมีการสูญเสียหรือเสียหายตามสัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม ซึ่งเป็นผลให้สัญญากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดลง ให้คืนเบี้ยประกันภัยตามส่วน ดังนี้

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีแรก คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สอง และเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิ้นสุดการคุ้มครองปีที่สอง คืนเบี้ยประกันภัยปีที่สาม
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยก่อนถึงกำหนด ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น