จุดเริ่มต้นของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

จุดเริ่มต้นของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

ในปี พ. ศ. 2472 นั้น มีบริษัทประกันภัยที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทยเป็นบริษัทแรกคือ บริษัท เตียอันเป๋าเฮี่ยม จำกัด ซึ่งในปีนั้นเองมีอีกหลายบริษัท คือบริษัท เซ่งเชียงหลีประกันภัยธนากิจและพาณิชยการ จำกัด บริษัท เชียงอานรับประกันอัคคีภัยและอุทกภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น

ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ. ศ. 2472 จนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ พ. ศ. 2484 มีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพียง 10 บริษัทเท่านั้น ส่วนบริษัทต่างประเทศได้จดทะเบียนถึง 62 บริษัท สำหรับบริษัทของคนไทยนั้นเป็นบริษัทประกันวินาศภัย ไม่มีบริษัทที่ประกอบการประกันชีวิต ส่วนบริษัทต่างประเทศเป็นทั้งบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตของคนไทยนั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นแล้ว เพราะในช่วงสงครามโลกนั้นบริษัทประกันภัยของต่างประเทศตกอยู่ในฐานะชนชาติศัตรูต้องหยุดประกอบกิจการไปเกือบทั้งหมด บริษัทประกันชีวิตของคนไทยบริษัทแรกคือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในปี พ. ศ. 2485 และในปีเดียวกันนี้เอง มีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มอีกหนึ่งบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ซึ่งมีคนไทยเป็นผู้ก่อตั้งเช่นกัน

อ้างอิง:

  • สมาคมประกันชีวิตไทย : http://www.tlaa.org
  • การประกันภัย : https://th.wikipedia.org/wiki/การประกันภัย
  • เรื่องของลอยด์ และ Lloyds Register Fairplay: http://elib.coj.go.th/Article/article-f5.pdf
  • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจําปี 2548-2550. คู่มือวิชาการประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. สมาคมประกันวินาศภัย: กรุงเทพฯ, 2549
  • สิทธิโชค ศรีเจริญ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. ประชุมทองพริ้นติ้งกรุ๊ป: กรุงเทพฯ, 2540
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หลักการประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: นนทบุรี, 2542