แนะนํา OIC Education

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของรัฐทำหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ได้จัดทำเว็บไซต์ OIC Education ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการตัดสินใจเลือกประเภทประกันภัยได้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการ ตัดสินใจ ตลอดจนการรู้จักใช้สิทธิเพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาข้อมูลด้านการประกันภัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในหลาย ช่องทาง ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หลักสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือผ่านทาง Facebook สามารถเชื่อมโยงมายังเว็บ OIC Education ได้ ภายในเว็บไซต์ OIC Education มีการอธิบาย ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย นอกจากนี้ ยังมี สาระความรู้ต่างๆ ในรูปแบบ คลิปวิดีโอ, Infographic, Infomotion และ e-Learning ประกอบ การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งประชาชนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่มีในเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิตประจำวันอีกด้วย


ประชาชน

การประกันภัยเปรียบเสมือนผู้ช่วยยามฉุกเฉินของทุกคนไปแล้ว เพราะมีบทบาทช่วยกระจาย ความเสี่ยง และทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น “การทำประกันภัย ควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิด ส่วนวัยเริ่มต้นทำประกันภัย คือ วัยที่พร้อม ซึ่งความพร้อม ในที่นี้ คือ พร้อมทำให้ตัวเอง กับพร้อมทำให้ คนที่เรารัก”... อ่านต่อ

บริษัทประกันภัย

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการรับประกันภัย รับทำสัญญา (ออกกรมธรรม์) ให้ความคุ้มครองชีวิตและการออมเงิน และคุ้มครองภัยพิบัติต่างๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ฯลฯ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้ประเมิน ความเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อคำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัย ที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย ทุกคนให้ได้เงินหรือ กองทุนเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมประกันภัย ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ... อ่านต่อ

ตัวแทน / นายหน้า
ประกันภัย

เมื่อพูดถึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัย คนทั่วไปส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนๆ เดียวกัน ซึ่งในความจริงแล้ว ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยไม่ใช่คนๆ เดียวกัน แม้ว่าการทำงานและหน้าที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง ... อ่านต่อ


ช่องทางการเรียนรู้