การสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก เนื่องจากสำนักงานคปภ. ได้กำหนดวัน-เวลาสอบไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. การรับสมัครสอบ ดูประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ซึ่งเป็นการสอบระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาทได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเดินทางมาสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่เลือกไว้

2. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

  • 2.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
  • 2.2 หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
  • 2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
  • 2.4 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ
  • ***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 2.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 2.2-2.4 ได้คะแนน 3 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

3. การตรวจผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ.(www.oic.or.th) โดยเข้าไปที่เมนู "ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย" คลิ้กเลือก "ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย" เลือกประเภทที่สมัครสอบภายใต้หัวข้อ "ตรวจสอบผลสอบ"

4. ในกรณีที่สอบผ่าน นายหน้าประกันชีวิตสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ

5. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง เอกสารประกอบด้วย

5.1 คำขอรับใบอนุญาต

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยPDF 1.16 MB

5.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

5.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา

5.4 สำเนารับรองการศึกษาวิชาการประกันชีวิตไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5.5 ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

5.6 หนังสือลาออกจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัท (กรณีใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ)

5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

6. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

7. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

7.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยPDF 1.16 MB

7.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (กรณีเปลี่ยนที่อยู่)

7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

 

8. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

8.1 ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี

8.2 ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท

8.3 ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท

8.4 ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท

8.5 กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ

คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)PDF 109 KB
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.7)PDF 88.9 KB