การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (ประเภทนิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ (นิติบุคคล)

การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคลนั้น เป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งนิติบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ประเภทนิติบุคคล

เอกสารประกอบ

1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)/วินาศภัย (นว.2)

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

  • ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • ห้ามนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย หรือผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

2.1 บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

2.2 บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

2.3 บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ผู้กระทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยในเวลาเดียวกัน

2.4 บุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการของบริษัทประกันภัยในเวลาเดียวกัน

2.5 บุคคลที่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยในเวลาเดียวกัน

2.6 บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำความโดยทุจริต

2.7 บุคคลล้มละลาย

2.8 บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.9 บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย

3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เรียกชำระค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

4. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

5. หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนายหน้านิติบุคคล ของนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (บุคคลธรรมดา) ที่ผ่านการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 3 คน และแนบสำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

6. สำเนาบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือรับรองจากธนาคาร

7. ประวัติผู้เข้าทดสอบความรู้ 2 คน

8. ภาพถ่ายสถานที่ตั้งและภายในสำนักงาน ไม่ต่ำกว่า 4 ภาพ ภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นถึงสำนักงานของบริษัท ดังนี้

8.1 มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสม พร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

8.2 มีสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ

8.3 ป้ายชื่อของบริษัทติดไว้หน้าสำนักงานให้เห็นโดยชัดเจน

9. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

9.1 แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

9.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยี

9.3 รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต (นช.2)PDF 93.8 KB
คำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.2)PDF 94.2 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิตPDF 90.3 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยPDF 90.3 KB