การสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

การสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

การสมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น ตัวแทนต้องสังกัดบริษัทประกันวินาศภัยก่อน จึงจะสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. ดูประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org)

2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยจากเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org/examination-TH)กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและให้บริษัทประกันวินาศภัยที่สังกัดลงนามรับรองในใบสมัครสอบพร้อมประทับตราบริษัท
***ผู้มีอำนาจลงนามคือกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนบริษัทเท่านั้น

3. จัดเตรียมเอกสารการสมัครสอบให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

 • ใบสมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าสมัครสอบ 300 บาท

4. สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบประกอบด้วย

 • 4.1 จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย 10 ข้อ
 • 4.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย 10 ข้อ
 • 4.3 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 10 ข้อ
 • 4.4 ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 20 ข้อ
 • ***เกณฑ์ในการสอบผ่าน ข้อ 4.1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ข้อ 4.2-4.4 ได้คะแนน 3วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 60%

5. การตรวจผลสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org/examination-TH หรือที่สมัครสอบ หรือที่สถาบันประกันภัยไทย www.tiins.com

6. ในกรณีที่สอบผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องติดต่อบริษัทที่สมัครเป็นตัวแทน เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทน

***ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี

7. ติดต่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานและยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. เอกสารประกอบด้วย

7.1 คำขอรับใบอนุญาต

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยไฟPDF 1.16 MB

7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

7.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

7.4 หนังสือแสดงความต้องการของบริษัท (กรณีเป็นตัวแทนฯ)

7.5 สำเนาวุฒิการศึกษา (กรณีได้รับการศึกษาวิชาการประกันภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนกำหนด)

7.6 หนังสือแสดงความยินยอมจากบริษัทเดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ขอรับใบอนุญาตมากกว่า 1 บริษัท)

7.7 หนังสือลาออกจากบริษัทเดิม และใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ เดิม (กรณีเป็นตัวแทนฯ ย้ายบริษัท)

7.8 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา(ถ้ามี)

***ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อในใบคำขอรับใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

 

8. เมื่อสำนักงาน คปภ. ตรวจสอบคุณสมบัติ/เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเรียบร้อยแล้วและหากคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300บาท โดยใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี ***หากยังไม่ได้รับใบอนุญาตอาจจะเป็นไปได้หลายกรณี เช่น ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านบริษัท บริษัทยังไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน คปภ. เอกสารไม่ครบ และคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

9. การต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องลงลายมือชื่อคำขอต่ออายุใบอนุญาตและรับรองสำเนาทุกแผ่นด้วยตนเอง โดยติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

9.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยPDF 1.16 MB

9.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะกรณีย้ายที่อยู่)

9.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

9.4 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

 

10. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 • ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรกจะมีอายุ 1 ปี
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
 • ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
 • กรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ

 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.1)PDF 9.1 KB
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว.7)PDF 89 KB