บทความ/สาระความรู้

 

บทความ/สาระความรู้

มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS Insurance Core Principles) PDF 02.80 MB
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินซัวรันส์) PDF 655.00 KB
ประกันภัยรถยนต์สำหรับตลาดเกิดใหม่ในเอเซียจากถนนขรุขระสู่การขับขี่ที่ราบเรียบ PDF 93.80 KB
สรุปรายงานตลาดประกันภัยอาเซียนประจำปี 2554 PDF 125.00 KB
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเร่งให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ตามสัญญาประกันภัยได้ทันท่วงที เมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต PDF 105.00 KB
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกระทบร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย PDF 67.00 KB
การฉ้อฉลในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย PDF 94.40 KB
การควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยกับบทบาทของคปภ. : อีกหนึ่งทางเลือกแห่งการพัฒนาธุรกิจประกันภัย PDF 64.90 KB