แหล่งความรู้

สาระน่ารู้จาก ท่าน สาระ น่ารู้

ตลาดไมโครอินซัวรันส์มีศักยภาพสูงครอบคลุมประชากรถึง 4 พันล้านคน และประมาณเบี้ยประกันภัยอาจมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับไมโครอินซัวรันส์ รวมถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาค กุญแจส าคัญของการเติบโตมาจากหลายปัจจัย เช่น การรุกตลาดที่เพิ่มขึ้นของไมโครไฟแนนซ์ การเข้าถึงตลาดโดยผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของรัฐบาล และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ไมโครอินซัวรันส์เป็นทางเลือกให้กับผู้มีรายได้ต่ าเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แม้ว่าไมโครอินซัวรันส์มักจะถูกมองว่าเป็นส่วนที่ไม่ค่อยเติบโตนักในภาคประกันภัย แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่าไมโครอินซัวรันส์มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กับผู้รับประกันภัยในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนจากการมีฐานลูกค้าจำนวนมาก