ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2562

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2562

22,480

1,834

90,218

114,532

เมษายน – มิถุนายน 2562

-

-

-

-

กรกฎาคม – กันยายน 2562

-

-

-

-

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

-

-

-

-

รวม

22,480

1,834

90,218

114,532

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2562