ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2564

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2564

3,307

2,313 84,434 90,054

เมษายน – มิถุนายน 2564

2,569

3,521 54,875 60,965

กรกฎาคม – กันยายน 2564

 

     

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

 

     

รวม

5,876

5,834 139,309 151,019

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2563

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2563

19,053

1,996

64,854

85,903

เมษายน – มิถุนายน 2563

17,872

2,331 57,558

77,761

กรกฎาคม – กันยายน 2563

19,822

1,938

83,280

105,040

ตุลาคม – ธันวาคม 2563

21,283

2,059

117,705

141,047

รวม

78,030

8,324 323,397 409,751

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2562

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2562

22,480

1,834

75,647

99,961

เมษายน – มิถุนายน 2562

19,387

1,438

60,614

81,439

กรกฎาคม – กันยายน 2562

21,393

2,002

76,830

100,225

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

22,136

2,510

70,898

95,544

รวม

85,396

7,784

283,989

377,169

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564