ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2562

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2562

22,480

1,834

75,647

99,961

เมษายน – มิถุนายน 2562

19,387

1,438

60,614

81,439

กรกฎาคม – กันยายน 2562

21,393

2,002

76,830

100,225

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

-

-

70,898

70,898

รวม

63,260

5,274

283,989

352,523

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 11, 2562