ประกาศกระทรวงการคลัง Ministry of Finance notification_non-thai holding more than 49 percent shares (วินาศภัย)

สถานะ: ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 08 ธันวาคม 2559