ไม่มีบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านบริษัทจะปฏิเสธการคุ้มครองได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เสกสรรค์ นันทนวคุณ
วันเวลาที่ตอบ: 
24 กันยายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
รถจักรยานยนต์ต่อพรบ./ทะเบียนทุกปีเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่สามารถหาหลักฐานของเจ้าของรถ(บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน)มาให้เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ แต่หลักฐานอื่นๆครบอยากทราบว่าจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่
คำตอบ: 
ได้คะ โดยปรกติ กรณีบาดเจ็บและจะขอรับค่าเสียหายจะใช้เอกสารดังนี้  1 ใช้ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผุ้มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัยจากรถ 3 ใบรับรองแพทย์ 4 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย   1186    //009