ส่วนได้เสีย ม.863

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นายกฎหมาย
วันเวลาที่ตอบ: 
26 มกราคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
รบกวนเรียนสอบถามดังนี้กรณีผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในรถที่ทำประกันภัยหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่ ข้อเท้จจริงเป็นอันยุติ การจองรถ,ครอบครองรถ,ทำสัญญาเช่าซื้อที่หลังจากกรมะรรม์ออกแล้ว ประเด็นนี้นายทะเบียนตีความว่าคุ้มครองหรือไม่อาศัยหลักกฎหมายหรือคำพิพากษาใด ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
กรณีผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในรถที่ทำประกันภัยหลังจากออกกรมธรรม์แล้ว  กรมธรรม์ย่อมไม่คุ้มครอง  เนื่องจาก ปพพ. มาตรา 863 ระบุว่า "อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุเอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด"  ซึ่งหมายความว่า ในวันที่ทำสัญญา หากไม่มีส่วนได้เสียแล้ว ความไม่ผูกพันเกิดขึ้นทันที การมีส่วนได้เสียภายหลัง ก็หาทำให้ความไม่ผูกพันกลับกลายเป็นผูกพันไม่  แต่หากในขณะทำสัญญานั้น มีเหตุส่วนได้เสียอันจะเกิดในอนาคตที่แน่นอนแล้ว สามารถทำประกันภัยได้ และย่อมผู้พัน