ประกันชั้น1

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
นิตยา
วันเวลาที่ตอบ: 
18 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถเก๋ง อายุ ประมาณ 5 ปีมีประกันชั้น 1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันหาอะไหล่ที่อายุเท่ารถมาซ่อมให้ไม่ได้ ต้องสั่งอะไหล่ใหม่จากบริษัทผู้ผลิตรถ และแจ้งให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในค่าอะไหล่ใหม่ คำถาม การกระทำของบริษัทประกันถูกต้องหรือไม่ และผู้เอาประกันควรทำอย่างไร
คำตอบ: 
โดยเงื่อนไขกรมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงครับ และรถยนต์ท่านอายุเกินสองปีบริษัทจะเปลี่ยนอะไหล่ให้ตามสภาพครับ หากบริษัทเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ท่านอาจต้องออกส่วนร่วมค่าอะไหล่บางส่วนครับ