นำรถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันภัย แต่นานมากแล้วยังซ่อมไม่เสร็จ สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียดคำถาม: 

นำรถเข้าซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันภัย แต่นานมากแล้วยังซ่อมไม่เสร็จ สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้หรือไม่ และบริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้หรือไม่

คำตอบ: 

กรณีที่บริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ได้ และบริษัทไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าขาดประโยชน์ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง