สอบถามดอกเบี้ย

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
พันเนตร
วันเวลาที่ตอบ: 
19 มีนาคม 2557
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีบริษัทปฏิเสธจ่ายค่าเสียหาย แล้วผู้เอาประกันภัยนำคดีขึ้นสู่ศาล และบริษัทประกันแพ้คดี จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้เอาประกันภัย นับแต่วันผิดนัดร้อยละเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 กำหนดให้คิดดอกเบี้ยระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่ง (7.5) ต่อปี .../006