การคิดค่าเสื่อมราคาประกันอัคคีภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นายณัฐรัตน์ รัตนวิบูลย์สม
วันเวลาที่ตอบ: 
04 มีนาคม 2557
รายละเอียดคำถาม: 
อาคารทำประกันอัคคีภัยไว้ โดยเป็นอาคารเก่าอายุ ๓๐ ปี บริษัทประกัน ได้ตรวจสอบแล้วประเมินราคาทรัพย์สิน แล้วคิดค่าเสื่อมของอาคาร โดยพิจารณาให้จำนวนเงินเอาประกัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ได้ประเมินค่าเสียหายไว้ ๙๒,๐๐๐ บาท แต่พิจารณาชดใช้ ๔๖,๓๑๑.๗๖ บาท แจ้งว่าหักค่าเสื่อมราคา ๔๐% เรียนถาม... ๑) กรณีนี้เหตุใดบริษํทประกัน จึงสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้อีก น่าจะเป็นกรณีที่ต้องจ่ายเต็มจำนวน คือ ๙๒,๐๐๐ บาทเพราะไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย ใช้กฎหมายข้อกรมธรรมใด ในการใช้อำนาจนี้ ๒) ค่าเสื่อมราคา ๔๐% สามารถที่จะต่อรองได้หรือไม่
คำตอบ: 
กรณีการทำประกันอัคคีภัยแบบ actual กรณีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยจะกำหนดโดยดูมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง คือราคาตึกใหม่ หักค่าเสื่อมราคา และหากเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ก็จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกับบริษัทฯ ได้เรื่องค่าเสื่อมราคา ข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. 1186