บริษัทจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ล่าช้าควรทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
วริษา
วันเวลาที่ตอบ: 
17 มกราคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันได้ทำประกันชีวิตโดยบริษัทจะจ่ายเงินสดจ่ายคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ของดิฉันครบกำหนดสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ดิฉันได้จ่ายเบี้ยประกันของปีที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ดิฉันได้ติดตามทวงถามกับบริษัท 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธ.ค. 54 บริษัทแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการออกเช็ค ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ม.ค. 55 บริษัทแจ้งว่าได้ดำเนินการส่งให้เป็นจำหมายลงทะเบียนแต่ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่จดหมายให้ได้ ให้รอหากอาทิตย์หน้ายังไม่ได้รับเช็คให้ติดต่อเข้ามาใหม่ โดยครั้งล่าสุดดิฉันได้ติดต่อไปอีกคือวันที่ 11 ม.ค. 55 บริษัทแจ้งว่ามีปัญหาการพิมพ์จดหมายแนบเช็คจึงทำให้เช็คส่งออกล่าช้า และจะส่งเป็น EMS ให้กับดิฉัน แต่ถึงวันนี้คือ 13 ม.ค. 2554 เวลา 10.18 น. ดิฉันยังไม่ได้รับเช็คดังกล่าว ดิฉันเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของบริษัทเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ประวิงเวลาในการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ จึงใคร่ขอปรึกษาว่าดิฉันควรจะดำเนินการเช่นไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
คำตอบ: 
กรณีของคุณไม่น่าจะมีการผิดพลาดมากขณะนั้น ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือที่สำนักงาน คปภ.ที่สะดวกจะได้ช่วยติดตามและทราบข้อผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป./01